Koncept trojúhelníku. Vlastnosti rovnoramenného trojúhelníku

Geometrie je velmi zábavná věda. Rozvíjí nejen logické myšlení, ale také pomáhá zvýšit pozornost a paměť. Jedná se o jednu ze základních věd, které jsou studovány ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Vlastnosti geometrických tvarů je v něm věnována zvláštní pozornost. Uvažujme o vlastnostech rovnoramenného trojúhelníku a jeho samotném pojetí.

Tři body se nazývají trojúhelník, spojený segmenty a ne ležící na jedné přímce. Má tři strany. Dvě z nich se nazývají strany a třetí se nazývá základ.

Tento geometrický tvar je jiný. Pokud má trojúhelník všechny ostré úhly, pak se nazývá akutní úhel.

V případě, že jeden z dostupných úhlů je tupý, trojúhelník se nazývá tupý.

Pokud je jeden z úhlů této geometrické postavy 90 °, tj. Přímka, pak se trojúhelník nazývá pravoúhlý. V každém případě je součet všech tří úhlů 180 °.

V pravém trojúhelníku, strana, která leží naproti pravému úhlu, se nazývá hypotenuse. Dvě zbývající strany se nazývají nohy.

V souvislosti s těmito vlastnostmi existují také vlastnosti,které jsou obsaženy v tomto obrázku. Takže jestliže prvky jednoho trojúhelníku (boky a úhly) se rovnají stejným prvkům druhého trojúhelníku, pak jsou tyto geometrické číslice stejné. Toto tvrzení je teorém, který má důkaz.

Další teorém o vlastnostech tohoto čísla,říká, že jestliže dvě strany jednoho trojúhelníku a úhel mezi nimi jsou rovné těmto prvkům jiného trojúhelníku, pak se čísla samy o sobě rovnají. Stejné tvrzení platí i pro případ, kdy trojúhelníky mají boční a dva rohy, které sousedí s ním. Další teorém říká, že jestliže jsou všechny strany v trojúhelnících stejné, pak jsou tyto čísly stejné.

Existuje také pojem rovnoramenného trojúhelníku. Jedná se o trojúhelník se stejnými dvěma stranami. Dvě strany, které mají stejnou délku, se nazývají boční. Třetí strana je základem trojúhelníku.

Zvažte vlastnosti rovnoramenného trojúhelníku. Jakýkoli úsek od vrcholu trojúhelníku do středu protilehlé strany se nazývá medián.

Median v rovnoměrném trojúhelníku má svůj vlastnífunkcí. V tomto případě je medián k základně také výška a bisectrix. Vezměte například rovnoběžný trojúhelník ABC. V něm je strana AB základem. Z vrcholu C do základny je nakreslena střední hodnota CD. Výsledné trojúhelníky jsou stejné. To vyplývá z rovnosti stran AC a BC, protože trojúhelník je rovnoměrný. Úhly na základně jsou stejné, což vyplývá z vlastností rovnoramenného trojúhelníku o rovnosti úhlů u základny. Boky, které jsou základem výsledných trojúhelníků, jsou také stejné, protože střední hodnota dělí základ trojúhelníku ABC na dvě stejné části.

Z toho vyplývá, že všechny úhly trojúhelníkůjsou rovny, takže medián je také bisectrix, protože rozděluje úhel na polovinu. Bisector je paprsek vytažený z rohu trojúhelníku na protilehlou stranu a dělící úhel na dvě stejné části. Úhly, které tvoří medián na základně, jsou rovny a jsou 90 °. V tomto případě je mediánem výška v rovnostranném trojúhelníku. Výška je kolmá klesá z rohu na protilehlou stranu trojúhelníku. Věta je prokázána.

Další vlastnost rovnoramenného trojúhelníku také znamená, že úhly na základně tohoto obrázku jsou rovny.

Tak jsme prokázali dvě hlavní rysy trojúhelníku, ve kterém jsou obě strany stejné.

Je velmi snadné dokázat vlastnosti rovnoramenného trojúhelníku. Hlavní věc je ukázat trpělivost a používat logické myšlení na základě dostupných poznatků v této oblasti.

</ p>
Líbí se:
0
Související články
Jak najít stranu trojúhelníku. Počínaje
Jak najít oblast pravoúhlého
Obdélníkový trojúhelník: koncept a vlastnosti
Jak zjistit obvod trojúhelníku?
Jak vypočítat plochu trojúhelníku?
Jak najít oblast trojúhelníku
Úhlová poloha trojúhelníku
Jak najít oblast isosceles
Jak zjistit obvod polygonu?
Populární příspěvky
nahoru